Опис на производот

Изолационата стапка  е конструирана за да се спречат работниците да бидат “заземјени” и да обезбедат сигурност во случај на електричен шок при работа околу високонапонските уреди.Горната површина со брановиднаформаго подобрува триењето и лесно се чисти. Секој милиметар од стапката се тестира во согласност со ANSI / ASTM D-178 спецификациите. Мора да се замени на секои 12 месеци за оптимална безбедност. Се препорачува за дистрибутивни табли, разводни уреди, подстаници, трансформатори, генератори, електрични работни столчиња.

Различните типови на стапки ги обезбедуваат следните нивоа на заштите:

  • Switchboard Matting Class 1  –препорачано користење  до 7.500 волти (тестирано за 10.000)
  • Switchboard Matting Class 2 –  препорачано користење до 17.000 волти (тестирано за 20.000)